Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Samarbetspolicy

Samarbetspolicy

Denna samarbetspolicy omfattar Funktionsrättsbyråns verksamhet. Funktionsrättsbyrån är del av Funktionsrätt Sverige och policyn gäller vid samarbeten med företag, organisationer och intressenter på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Huvudsakligen gäller policyn för ekonomiska samarbeten. För policyn ansvarar Funktionsrätt Sverige styrelse.

Syfte och mål 

Funktionsrättsbyrån har för avsikt att söka samarbete och finansiering från företag, organisationer och andra aktörer i civilsamhället. Det primära målet med samarbeten är att söka stöd för vår verksamhet och för att nå våra mål. Ett sekundärt mål är att öka kännedomen om verksamheten, få fler människor att engagera sig i våra frågor och att sprida information.

Funktionsrättsbyrån kan samarbeta med kommersiella företag med syfte att styrka funktionsrättsfrågor och att lyfta fram de företag som gör en insats för våra frågor. Vårt mål med samarbeten är exempelvis att nå nya finansiärer och gåvogivare genom att synas i ett företags kanaler.

Våra samarbeten grundar sig i den potentiella nyttan som samarbetet kan tänkas bidra med avseende funktionsrättigheter i samhället i stort. Vid inledandet av varje samarbete tar vi ställning till den potentiella samarbetspartnerns arbete, trovärdighet och motiv till att vilja samarbeta med oss. Vid nya större långsiktiga samarbeten ska samarbetspartner godkännas av styrelsen för Funktionsrätt Sverige. 

Vår moderorganisation Funktionsrätt Sverige har under många år via professionellt arbete byggt upp en trovärdighet och ett förtroende och detta är viktigt att vårda. Vår logotyp och namn får enbart användas på det vis som framgår av samarbetsavtal. 

Vid tveksamheter kring samarbeten gäller alltid Funktionsrätt Sverige värdegrund som styrdokument och vägledning för beslut.

Funktionsrättsbyrån samarbetar inte med aktörer som:

 • kränker mänskliga rättigheter
 • strider mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter
 • motverkar våra mål och vår verksamhetsidé
 • företräder politiska partier eller religiösa organisationer
 • bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor, miljö eller bidrar till samhällsfarlig verksamhet
 • använder hot och våld
 • använder olagliga metoder för att bedriva verksamhet
 • har sin verksamhet inom barnarbete, vapen-, alkohol-, tobaks- eller porrindustrin eller spelbranschen (undantaget Postkodlotteriet och viss annan lotteriverksamhet)
 • inte följer god redovisningssed samt ideella organisationer som inte är demokratiskt uppbyggda
 • inte har kollektivavtal, respekterar arbetsrätten och schyssta villkor på arbetsmarknaden
 • strider mot moderorganisationens etik eller värdegrund i allmänhet.

Samarbetspolicyn gäller från beslutsdagen 10 februari 2023 och uppdateras vid behov av styrelsen Funktionsrätt Sverige.