Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Funktionsrättsbyrån är ett projekt som drivs av Funktionsrätt Sverige med stöd av Arvsfonden. De mänskliga rättigheterna leder vår verksamhet, vilket innefattar respekt för individens rätt till integritet vilket regleras i Dataskyddsförordningen (GDPR) från EU och kompletterande svensk rätt. Funktionsrätt Sverige, organisationsnummer 802006-2108, är ansvarig för behandling av dina personuppgifter och har en integritetspolicy. I det här dokumentet beskriver vi Funktionsrättsbyråns verksamhet och:

  • principer för arbete med personuppgifter, 
  • behandling av personuppgifter, på vilken rättslig grund och lagringstid, samt
  • rättigheter för individer, inklusive kontakter för att klaga på behandlingen av personuppgifter.

Denna policy är senast uppdaterad 2022-01-03

Principer för integritetsskyddet 

När du som enskild person kontaktar vår rådgivning behandlar vi personuppgifter som du lämnar till oss för att ta del av verksamheten. Våra rådgivare tar på sig en tystnadsplikt för att inte föra uppgifterna vidare.

Vi behandlar olika person uppgifter för att kunna uppnå vårt syfte att ge råd till vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga samt att skapa ett bredare kunskap om rättighetsläget i Sverige för att bidra till strukturell påverkan. Det omfattar personuppgifter i allmänhet (artikel 6 GDPR) och känsliga personuppgifter (artikel 9 GDPR) som till exempel funktionsnedsättning.

En del av de uppgifter som du lämnar när du kontaktar Funktionsrättbyråns rådgivning kommer att ingå i vår interna statistik och data om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I detta ingår bara uppgifter som har genomgått en process för att de inte ensamma ska kunna kopplas till en viss person, så kallad pseudonymisering, eller anonymiserats, det vill säga att informationen inte längre är en personuppgift.

Vi tillämpar en försiktighetsprincip i all personuppgiftsbehandling och begränsar behandlingen till ett fåtal anställda för en ändamålsenlig hantering utan att fler personer än nödvändigt tar del av personuppgifterna.

Information om behandling av personuppgifter 

Behandling och ändamål
Mejladresser som lämnas av de som vill prenumerera  på vårt nyhetsbrev sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev i våra nätverk. 
Rättslig grund
Samtycke. En prenumerant kan när som helst klicka på en länk i slutet av ett utskickat nyhetsbrev för att avregistrera sig. 
Lagringstid
Så länge som vi erbjuder prenumeration på nyhetsbrev och prenumeranten inte avregistrerat sig från tjänsten.

Behandling och ändamål
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress, könstillhörighet eller identitet, funktionsnedsättning och andra uppgifter som personer med funktionsnedsättning lämnar till oss som rådsökande i egenskap av rättighetsbärare i rådgivningsverksamhet för att kunna ge korrekta råd och återkoppla till rätt person. 
Rättslig grund
För den generella personuppgiftsbehandlingen inom rådgivningen är den lagliga grunden att vi vidtar åtgärder för att undersöka om ett avtal ska ingås efter initiativ från rådsökanden, samt genomförande av ett avtal enligt artikel 6.1.b GDPR. 
Känsliga personuppgifter behandlas i de fall de är nödvändiga för att för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk enligt artikel 9.2.f GDPR.  
Lagringstid
Uppgifter gallras senast tre månader efter avslutat ärende.

Behandling och ändamål
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-mailadress, könstillhörighet eller identitet, funktionsnedsättning och andra uppgifter som anhöriga eller andra stödpersoner till personer med funktionsnedsättning lämnar till oss som rådsökande i rådgivnings-verksamhet för att kunna ge korrekta råd och återkoppla till rätt person.
Rättslig grund
Den lagliga grunden för personuppgifts-behandlingen om anhöriga eller andra stödpersoner till en person med funktionsnedsättning kontaktar rådgivningen är en intresseavvägning mellan vårt intresse att ge goda råd och huvudpersonens intresse av integritet enligt artikel 6.1.f GDPR.
Känsliga personuppgifter behandlas i de fall de är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk enligt artikel 9.2.f GDPR.
Lagringstid
Uppgifter gallras senast tre månader efter avslutat ärende.

Behandling och ändamål
Pseudonymiserade personuppgifter från rådgivningen för statistikändamål (för strukturell påverkan).
Rättslig grund
Intresseavvägning enligt artikel 5.1.b kopplat till artikel 6.1.f och artikel 9.2.j GDPR om statistiska ändamål i kombination med 3 kap. 7 § dataskyddslagen. 
Lagringstid
Tillsvidare, så länge som Funktionsrättsbyrån finns kvar.

Om datasäkerhet

Funktionsrätt  Sverige har vidtagit flera åtgärder för IT-säkerhet, inklusive krypterade hårddiskar. Våra avtal med leverantörer kontrolleras och innehåller garantier för rimligt dataskydd.  

Om delning av personuppgifter med tjänsteleverantörer

Enbart personer som behöver personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ovan angivna syften har tillgång till dem. Det innefattar tjänsteleverantörer för lagring av data i rådgivnings- och statistiksyften. Dessa leverantörer är personuppgiftsbiträden som vi har avtal med för att säkerställa en rimlig skyddsnivå för din integritet.

Personuppgifter som behandlas inom rådgivningen och statistiken överförs ibland till servrar inom EU. Det kan förekomma att personuppgifterna förs över till tredje land (utanför EU) i enlighet EU-kommissionens standardavtalsklausuler. I våra leverantörsavtal står det att kraven enligt dataskyddslagstiftningen i EES avseende insamling, användning, överföring, lagring och annan behandling av personuppgifter ska följas.

Vi kan vidare ge våra leverantörer tillgång till dina personuppgifter när de utför servicetjänster för vår räkning, huvudsakligen för att tillhandahålla support och underhåll av våra IT-system och lagringstjänster.

Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig eller göra invändningar mot en viss behandling av personuppgifter. 
Du har också rätt att: 

  • Begära rättelse av felaktiga uppgifter
  • Begära radering av vissa uppgifter
  • Begära att vi begränsar behandling
  • Få personuppgifter överförda till dig (dataportabilitet) i vissa fall när den rättsliga grunden är avtal eller samtycke
  • Invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning. 

Kontaktuppgifter

Du når oss via epost info@funktionsratt.se  
eller telefon 08-546 404 00.  
Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten:  
Telefon: 08-657 61 00 
E-post: imy@imy.se 
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm